KALLELSE

Medlemmar i Laholms Golfklubb kallas härmed till Höstmöte (årsmöte).

Plats:             Laholms Golfrestaurang
Datum:          Söndag 16 december 2018 kl. 15.00.
 
Handlingar för mötet finns tillgängliga senast den 9 december på www.laholmsgk.se och på anslagstavlan i entré på klubben samt på kansliet.
 
FÖRSLAG FÖREDRAGNINGSLISTA
 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret för klubben (koncernen).
 8. Val av
  a. ordförande i Laholms Golfklubb för en tid av ett år;
  b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  c. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
  d. två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
  e. förslag av revisor till Laholms Golf AB;
  f. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
  g. ombud till GDF-möte.         
 9. Fastställande av förslag till direktiv till Laholms Golf AB.
 10. Val av en medlemsrepresentant vid årsstämma i Laholms Golf AB.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Övriga frågor (information och diskussion)


Laholm den 20 november 2018

Enligt uppdrag,

Pär-Åke Eriksson/ordförande
 

Klubben bjuder på ”fika”

Meddelande från valberedningen.
Alla medlemmar, gamla som nya är välkomna att komma med idéer, deltaga i kommittéer, vara med i styrelsen, hjälpa till vid tävlingar eller andra funktioner i föreningen. Det behövs många för att driva vår verksamhet vidare på det utmärkta sättet som hittills.

Kommentarer

Fler artiklar