Organisation - arbets & ansvarsfördelning

KLUBBHUSOMBYGGNAD – organisation/arbets- & ansvarsfördelning

Projektledare Jonas Karlsson
- detaljutformning
- bygglov
- förfrågansunderlag för bygg, el, VVS, ventilation mm
- utvärdering inkomna anbud & rekommendation av vilka entreprenörer som ska engageras
- kontrollansvarig
- projektledning & sammankallande & ansvarig för byggmöten.

Styrgrupp: Claes, Christer, Kenneth Gunnarsson & Jyrki (suppleant)
- klubbens kontaktpersoner med Projektledaren under framtagning av underlag
- beslut om vilka entreprenörer som ska engageras
- ansvariga för förankring av beslut hos styrelsen t.ex. val av entreprenörer
- minst en deltagare från styrgruppen deltar på byggmötena.

Köksgrupp (Jonas, krögaren, Peter Voss, konsult Köksexperten, Jyrki suppleant)
- utformning & utrustning av köksregionerna
- svara för att jaga bra begagnad utrustning & komplettera med ny utrustning där så erfordras.

Jonas klubbkontaktperson under byggnadstiden: Claes med Jyrki som ersättare
- är klubbens operativt ansvarige kontaktperson gentemot Projektledaren
- ska ha behörighet att ta snabba beslut då det gäller justeringar/ändringar & godkänna eventuella extrakostnader som uppkommer
- ska tillsammans med Projektledaren granska och attestera inkomna fakturor.