Kallelse till Höstårsmöte

Medlemmar i Laholms Golfklubb kallas härmed till Höstmöte (årsmöte).

Plats:                Laholms Golfrestaurang
Datum:             Söndagen den 11 december kl. 15.00

Handlingar för mötet finns tillgängliga senast den 4 december på Interninfo | Laholms Golfklubb (laholmsgk.se) och på kansliet.

FÖRSLAG FÖREDRAGNINGSLISTA 

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret för klubben (koncernen).
 8. Val av:
  a. ordförande i Laholms Golfklubb för en tid av ett år;
  b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  c. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
  d. två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
  e. förslag av revisor till Laholms Golf AB;
  f. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
  g. ombud till GDF-möte.
 9. Fastställande av förslag till direktiv till Laholms Golf AB.
 10. Val av en medlemsrepresentant vid årsstämma i Laholms Golf AB.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  a. Styrelsens förslag till renovering av klubbhuset.
 12. Övriga frågor (information och diskussion).
 13. Ordförande avslutar mötet.

 

Välkomna till höstårsmötet 2022!

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Vintermedlemskap 2022-11-30
Höstårsmöte 2022-11-17
Tidsbokning, öppettider mm... 2022-11-13
Bli medlem 2023... 2022-08-15
Träningskortet sommaren 2022 2022-06-20